Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ-Greek General Chart of Accounts) ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 1123 του 1980 (ΠΔ 1123/1980). Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόμου 1041 του 1980 (Ν 1041/1980), "Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των λογιστικών μεγεθών, δια του οποίου σκοπείται η τυποποίησις των υπό των οικονομικών μονάδων της Χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ' ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξις και δημοσίευσις τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών αποτελεσμάτων και ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής εις εθνικήν κλίμακα". [1] Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού μοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα τηρείται το σχέδιο των λογαριασμών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι λόγιστικές πρακτικές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί δεν ταυτίζονται πάντα με τις φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ, οι λογιστικές πρακτικές των ΔΠΧΠ για τις οικονομικές καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισμοί που επιτάσσει ο εμπορικός κώδικας και η ελληνική νομολογία των εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθμίδων λογαριασμών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί λογαριασμοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Πίνακας περιεχομένων

Διάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Λογαριασμοί Ισολογισμού
Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Καθαρή Θέση, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ομάδα 1η Ομάδα 2η Ομάδα 3η Ομάδα 4η Ομάδα 5η
10 Εδαφικές Εκτάσεις 20 Εμπορεύματα 30 Πελάτες 40 Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 50 Προμηθευτές
11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα 21 Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 31 Γραμμάτια Εισπρακτέα 41 Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 51 Γραμμάτια Πληρωτέα
12 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 22 Υποπροϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή 32 Παραγγελίες στο Εξωτερικό 42 Αποτελέσματα εις Νέον 52 Τράπεζες-Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
13 Μεταφορικά Μέσα 23 Παραγωγή σε Εξέλιξη 33 Χρεώστες Διάφοροι 43 Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου 53 Πιστωτές Διάφοροι
14 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 24 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες-Υλικά Συσκευασίας 34 Χρεόγραφα 44 Προβλέψεις 54 Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη
15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση 25 Αναλώσιμα Υλικά 35 Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων 45 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
16 Ασώματες Ακινητοποιήσεις 26 Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων 36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 46 ...... 56 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
17 ......... 27 ......... 37 ........ 47 ...... 57 .......
18 Συμμετοχές 28 Είδη Συσκευασίας 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 48 Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα 58 Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής
19 - 29 Αποθέματα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 39 Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων (Όμιλος Λογαριασμών Προαιρετικής Χρήσεως) 49 Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων 59 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Καταστημάτων ή Άλλων Κέντρων

πηγή: Δημοσθένης Λ. Χέβας & Αφροδίτη Ι. Παπαδάκη, "Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο" 2004, εκδόσεις ΟΠΑ

Ομάδα 0

 • Λογαριασμός (01) " Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία" [σε αντιπαραβολή με (05)]
 • Λογαριασμός (02) "Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγματων Ασφαλειών" [σε αντιπαραβολή με (06)]
 • Λογαριασμός (03) "Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις" [σε αντιπαραβολή με (07)]
 • Λογαριασμός (04) "Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί" [σε αντιπαραβολή με (08)]
 • Λογαριασμός (05) "Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων" [σε αντιπαραβολή με (01)]
 • Λογαριασμός (06) "Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγματων Ασφαλειών" [σε αντιπαραβολή με (02)]
 • Λογαριασμός (07) "Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις" [σε αντιπαραβολή με (03)]
 • Λογαριασμός (08) "Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Πιστωτικοί" [σε αντιπαραβολή με (04)]

Ομάδα 1

 • Λογαριασμός (10) "Εδαφικές Εκτάσεις"
 • 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα
 • 10.01 Ορυχεία
 • 10.02 Μεταλλεία
 • 10.03 Λατομεία
 • 10.04 Αγροί
 • 10.05 Φυτείες
 • 10.06 Δάση
 • 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.11 Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.12 Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.13 Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.14 Αγροί εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.15 Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.16 Δάση εκτός εκμετάλλευσης
 • 10.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις
 • 10.99.00--
 • 10.99.01 Αποσβεσμένα Ορυχεία
 • 10.99.02 Αποσβεσμένα Μεταλλεία.
 • 10.99.03 κ.λ.π.
 • Λογαριασμός (11) "Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-Τεχνικά Έργα"

11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησεις μεταφορών 11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 11.07 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 11.08 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησεις μεταφορών σε ακινητα τρίτων 11.09 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 11.14 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης 11.15 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης 11.16 Λοιπά έργα εκτός εκμετάλλευσης 11.17 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης 11.21 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 11.22 Τεχνικά έργα εξθπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετ/σης 11.23 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 11.24 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμετ/σης 11.99 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 11.99.00 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 11.99.01 Αποσβεσμένα Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών 11.99.02 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα 11.99.03 κ.λ.π.

 • Λογαριασμός (12) "Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός"

12.00 > Μηχανήματα 12.01 > Τεχνικές εγκαταστάσεις 12.02 > Φορητά μηχανήματα χειρός 12.03 > Εργαλεία 12.04 > Καλούπια - Ιδιοσυσκευές 12.05 > Μηχανολογικά όργανα 12.06 > Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.07 > Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 12.08 > Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 12.09 > Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 12.10 > Μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 12.11 > Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως 12.12 > Φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.13 > Εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 12.14 > Καλούπια - Ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως 12.15 > Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 12.16 > Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.17 > Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.18 > Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.19 > Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.90 > Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/1995) 12.99 > Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός 12.99.00 > Αποσβεσμένα μηχανήματα 12.99.01 > Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις 12.99.02 > Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός 12.99.03 > Αποσβεσμένα εργαλεία 12.99.04 > Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές 12.99.05 > Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα 12.99.06 > Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 12.99.07 > Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 12.99.08 > Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 12.99.09 > Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 12.99.10 > Αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.11 > Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.12 > Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα χειρός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.13 > Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.14 > Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.15 > Αποσβεσμένα μηχανολογικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.16 > Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.17 > Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.18 > Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως 12.99.19 > Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμ/σεως

 • Λογαριασμός (13) "Μεταφορικά Μέσα"

13.00 > Αυτοκίνητα λεωφορεία 13.01 > Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 13.02 > Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως 13.03 > Σιδηροδρομικά οχήματα 13.04 > Πλωτά μέσα 13.05 > Εναέρια μέσα 13.06 > Μέσα εσωτερικών μεταφορών 13.09 > Λοιπά μέσα μεταφοράς 13.10 > Αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως 13.11 > Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.12 > Αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως 13.13 > Σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.14 > Πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.15 > Εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.16 > Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως 13.19 > Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως 13.90 > Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995) 13.99 > Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς 13.99.00 > Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία 13.99.01 > Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 13.99.02 > Αποσβεσμένα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως 13.99.03 > Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα 13.99.04 > Αποσβεσμένα πλωτά μέσα 13.99.05 > Αποσβεσμένα εναέρια μέσα 13.99.06 > Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών 13.99.09 > Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 13.99.10 > Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.11 > Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.12 > Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά - Ρυμούλκες - Ειδικής χρήσεως εκτός εκμ/σεως 13.99.13 > Αποσβεσμένα σιδηροδρομικά οχήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.14 > Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.15 > Αποσβεσμένα εναέρια μέσα εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.16 > Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμεταλλεύσεως 13.99.19 > Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως

 • Λογαριασμός (14) "Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός"

14.00 > Έπιπλα 14.01 > Σκεύη 14.02 > Μηχανές γραφείων 14.03 > Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.04 > Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς 14.05 > Επιστημονικά όργανα 14.06 > Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων) 14.08 > Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 14.09 > Λοιπός εξοπλισμός 14.10 > Έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.11 > Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως 14.12 > Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως 14.13 > Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.14 > Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως 14.15 > Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.16 > Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως 14.18 > Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως 14.19 > Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 14.90 > Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση (Γνωμ. 253/2243/1995) 14.99 > Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.00 > Αποσβεσμένα έπιπλα 14.99.01 > Αποσβεσμένα σκεύη 14.99.02 > Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων 14.99.03 > Αποσβεσμένοι ηλεκτρ. υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα 14.99.04 > Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς 14.99.05 > Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 14.99.06 > Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση 14.99.08 > Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 14.99.09 > Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός 14.99.10 > Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.11 > Αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.12 > Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.13 > Αποσβεσμένοι Η/Υ και αποσβεσμένα ηλεκτρ. συγκροτήματα εκτός εκμ/σεως 14.99.14 > Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.15 > Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.16 > Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.18 > Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως 14.99.19 > Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως

 • Λογαριασμός (15) "Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση"

15.01 > Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα υπό εκτέλεση 15.02 > Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός υπό εκτέλεση 15.03 > Μεταφορικά μέσα υπό εκτέλεση 15.04 > Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός υπό εκτέλεση 15.09 > Προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων

 • Λογαριασμός (16) "Ασώματες Ακινητοποιήσεις"

16.00 > Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) 16.01 > Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 16.02 > Δικαιώματα (όπως π.χ. Παραχωρήσεις) εκμ/σεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων 16.03 > Λοιπές παραχωρήσεις 16.04 > Δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων 16.05 > Λοιπά δικαιώματα 16.10 > Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 16.11 > Έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 16.12 > Έξοδα λοιπών ερευνών 16.13 > Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 16.14 > Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16.15 > Συναλ/κές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων 16.16 > Διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεις ομολογιών 16.17 > Έξοδα αναδιοργανώσεως 16.17.00 > Λογισμικά προγράμματα Η/Υ (Γνωμ. 142/1948/1993) 16.18 > Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.19 > Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.90 > Έξοδα μετεγκαταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωμ. 260/ 2258/1995) 16.98 > Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 16.99 > Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβ. έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.99.00 > Αποσβεσμένη υπεραξία επιχειρήσεως 16.99.01 > Αποσβεσμένα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 16.99.02 > Αποσβεσμένα δικ/τα (πχ παραχωρήσεις) εκμ/σεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων 16.99.03 > Αποσβεσμένες λοιπές παραχωρήσεις 16.99.04 > Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσεως ενσώματων πάγιων στοιχείων 16.99.05 > Αποσβεσμένα λοιπά δικαιώματα 16.99.10 > Αποσβεσμένα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 16.99.11 > Αποσβεσμένα έξοδα ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 16.99.12 > Αποσβεσμένα έξοδα λοιπών ερευνών 16.99.13 > Αποσβεσμένα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων 16.99.14 > Αποσβεσμένα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16.99.16 > Αποσβεσμένες διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών 16.99.17 > Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως 16.99.18 > Αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.99.19 > Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 16.99.90 > Αποσβεσμένα έξοδα μετεγκαταταστάσεως της επιχειρήσεως (Γνωμ. 260/2258/1995)

 • Λογαριασμός (17) "........."
 • Λογαριασμός (18) "Συμμετοχές"

18.00 > Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 18.00.00 > Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.00.01 > Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.00.02 > Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.00.03 > Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.00.04 > Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.00.05 > Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.00.06 > Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.00.07 > Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.00.08 > Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 18.00.09 > Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 18.00.10 > Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού 18.00.11 > Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού 18.00.12 > Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση 18.00.19 > Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμ/χών σε λοιπές (πλην ΑΕ) επιχ. 18.00.99 > Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 18.01 > Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 18.01.00 > Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.01.01 > Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.01.02 > Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.01.03 > Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 18.01.04 > Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.01.05 > Μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.01.06 > Ανεξόφλητες μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.01.07 > Ανεξόφλητες μετοχές μη εισαγμένες στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 18.01.08 > Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 18.01.09 > Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 18.01.10 > Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εσωτερικού 18.01.11 > Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιριών εξωτερικού 18.01.12 > Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση 18.01.19 > Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις 18.01.99 > Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις 18.02 > Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε δρχ. 18.03 > Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. 18.04 > Μακρ/θεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ. σε δρχ. 18.05 > Μακρ/θεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ. σε Ξ.Ν. 18.06 > Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρων 18.11 > Δοσμένες εγγυήσεις 18.12 > Οφειλόμενο κεφάλαιο 18.15 > Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε δρχ. 18.16 > Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν.

 • Λογαριασμός (19) "Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων"

Ομάδα 2

 • Λογαριασμός (20) "Εμπορεύματα"
 • Λογαριασμός (21) "Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή"
 • Λογαριασμός (22) "Υποπροϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή"
 • Λογαριασμός (23) "Παραγωγή σε Εξέλιξη"
 • Λογαριασμός (24) "Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες-Υλικά Συσκευασίας"
 • Λογαριασμός (25) "Αναλώσιμα Υλικά"
 • Λογαριασμός (26) "Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων"
 • Λογαριασμός (27) "........."
 • Λογαριασμός (28) "Είδη Συσκευασίας"
 • Λογαριασμός (29) "Αποθέματα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων"

Ομάδα 3

 • Λογαριασμός (30) "Πελάτες"
 • Λογαριασμός (31) "Γραμμάτια Εισπρακτέα"
 • Λογαριασμός (32) "Παραγγελίες στο Εξωτερικό"
 • Λογαριασμός (33) "Χρεώστες Διάφοροι"
 • Λογαριασμός (34) "Χρεόγραφα"
 • Λογαριασμός (35) "Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων"
 • Λογαριασμός (36) "Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού"
 • Λογαριασμός (37) "........"
 • Λογαριασμός (38) "Χρηματικά Διαθέσιμα"
 • Λογαριασμός (39) "Απαιτήσεις και Διαθέσιμα Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων (Όμιλος Λογαριασμών Προαιρετικής Χρήσεως)"

Ομάδα 4

 • Λογαριασμός (40) "Κεφάλαιο"
 • Λογαριασμός (41) "Αποθεματικά-Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων"
 • Λογαριασμός (42) "Αποτελέσματα εις Νέον"
 • Λογαριασμός (43) "[Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου]"
 • Λογαριασμός (44) "Προβλέψεις"
 • Λογαριασμός (45) "Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις"
 • Λογαριασμός (46) "......"
 • Λογαριασμός (47) "......"
 • Λογαριασμός (48) "Λογαριασμοί Συνδέσμου με τα Υποκαταστήματα"
 • Λογαριασμός (49) "Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποκαταστημάτων ή Άλλων Κέντρων"

Ομάδα 5

 • Λογαριασμός (50) "Προμηθευτές"
 • Λογαριασμός (51) "Γραμμάτια Πληρωτέα"
 • Λογαριασμός (52) "Τράπεζες-Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων"
 • Λογαριασμός (53) "Πιστωτές Διάφοροι"
 • Λογαριασμός (54) "Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη"
 • Λογαριασμός (55) "Ασφαλιστικοί Οργανισμοί"
 • Λογαριασμός (56) "Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού"
 • Λογαριασμός (57) "......."
 • Λογαριασμός (58) "Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής"
 • Λογαριασμός (59) "Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Καταστημάτων ή Άλλων Κέντρων"

Ομάδα 6

 • Λογαριασμός (60) "Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού"
 • Λογαριασμός (61) "Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων"
 • Λογαριασμός (62) "Παροχές Τρίτων"
 • Λογαριασμός (63) "Φόροι-Τέλη"
 • Λογαριασμός (64) "Διάφορα Έξοδα"
 • Λογαριασμός (65) "Τόκοι και Συναφή Έξοδα"
 • Λογαριασμός (67) "......"
 • Λογαριασμός (68) "Προβλέψεις Εκμετάλλευσης"

Ομάδα 7

 • Λογαριασμός (70) "Πωλήσεις Εμπορευμάτων"
 • Λογαριασμός (71) "Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίμων και Ημιτελών"
 • Λογαριασμός (72) "Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Αχρήστου Υλικού"
 • Λογαριασμός (73) "Πωλήσεις Υπηρεσιών"
 • Λογαριασμός (74) "Επιχεορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων"
 • Λογαριασμός (75) "Έσοδα Παρεπομένων Υπηρεσιών"
 • Λογαριασμός (76) "Έσοδα Κεφαλαίων"

Ομάδα 8

 • Λογαριασμός (80) "Γενική Εκμετάλλευση"
 • Λογαριασμός (81) "Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα"
 • Λογαριασμός (82) "Έξοδα και Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων"
 • Λογαριασμός (83) "Προβλέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους"
 • Λογαριασμός (84) "Έσοδα από Προβλέψεις Ποηγουμένων Χρήσεων"
 • Λογαριασμός (85) "Αποσβέσεις Παγίων μη Εσνωματωνμένες στο Λειτουργικό Κόστος"
 • Λογαριασμός (86) "Αποτελέσματα Χρήσεως"
 • Λογαριασμός (87) "........"
 • Λογαριασμός (88) "Αποτελέσματα προς Διάθεση"
 • Λογαριασμός (89) "Ισολογισμός"

Ομάδα 9

 • Λογαριασμός (90) "Διάμεσοι-Αντικρυζόμενοι Λογαριασμοί"
 • Λογαριασμός (91) "Ανακατάταξη Εξόδων-Αγορών-Εσόδων"
 • Λογαριασμός (92) "Κέντρα (Θέσεις) Κόστους"
 • Λογαριασμός (93) "Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη)"
 • Λογαριασμός (94) "Αποθέματα"
 • Λογαριασμός (95) "Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος"
 • Λογαριασμός (96) "Έσοδα-Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα"
 • Λογαριασμός (97) "Διαφορές Ενσωμάτωσης και Καταλογισμού"
 • Λογαριασμός (98) "Αναλυτικά Αποτελέσματα"
 • Λογαριασμός (99) "Εσωτερικές Διασυνδέσεις"

ΣΔ΄ΛΓΦ'΄ΛΚΓ'

Παραπομπές

 1. Δημοσθένης Λ. Χέβας & Αφροδίτη Ι. Παπαδάκη, "Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο", σελ.2, Έκδοση 2004, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα